Verklaring Inzake Gegevensbescherming | Privacybeleid (English scroll down)

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op de verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens in het het game "Please, Touch The Artwork" door Studio Waterzooi ("Studio Waterzooi").

Studio Waterzooi respecteert uw privacy rechten. Voor details lees verder.1. Toepassingsgebied

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op alle Diensten die worden uitgevoerd door Studio Waterzooi door deze app en richt zich tot alle gebruikers van de Diensten ("Gebruikers" of "u"). Indien andere aanbiedingen van Studio Waterzooi een verschillende verklaring inzake gegevensbescherming hebben, dan is de verklaring inzake gegevensbescherming van die aanbiedingen van toepassing.2. Verzameling, verwerking en gebruik van uw gegevens voor het gebruik van de Diensten

Studio Waterzooi verzamelt geen persoonlijke gegevens. De enige gegevens die verzameld worden zijn gameplay-statistieken ("Analytics") en deze worden niet geassocieerd met een specifieke gebruiker maar enkel gebruikt om tendensen van een grote groep gebruikers te meten.3. Communicatie tussen gebruikers

Niet van toepassing4. Data Beveiliging

Studio Waterzooi wil erop wijzen dat gegevensbescherming en gegevens veiligheid niet kan worden gegarandeerd voor gegevensoverdrachten buiten onze gebied van autoriteit, zoals uw mobiele netwerk. U bent zich ervan bewust dat uw mobiele provider, of onbevoegde derden kunnen toegang hebben tot de gegevens die op de servers zijn opgeslagen of via Studio Waterzooi worden verzonden en gebruikt in de Diensten..5. Gebruikersrechten

Op verzoek zal Studio Waterzooi u onmiddellijk informeren over alle verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon vrij van kosten. Deze informatie wordt over het algemeen in elektronische vorm verstrekt, meestal via e-mail. Verder kunt u contact opnemen met Studio Waterzooi om onjuiste gegevens met betrekking tot uw persoon te corrigeren. In dergelijke gevallen kunt u Studio Waterzooi een e-mail sturen met uw verzoek aan: info@studiowaterzooi.com6. Verklaring van instemming

Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met de bovengenoemde verzameling, verwerking en gebruik van uw gegevens.7. Wijziging van het Privacybeleid

Studio Waterzooi behoudt zich het recht om dit Privacybeleid te wijzigen op elk moment, maar Studio Waterzooi zal altijd de principes van data bescherming bewaren zoals hierboven vermeld. Studio Waterzooi raadt daarom aan dat gebruikers de huidige verklaring inzake gegevensbescherming regelmatig nalezen. Studio Waterzooi zal de gebruikers op de hoogte brengen vooraleer er een wijziging in het gebruik van persoonlijke gegevens plaatsvindt die deze verklaring overschrijdt.

Brussel, 10 July 2018


Data Protection Declaration (English)

This Data Protection Declaration applies to the collection, processing and use of user data of the game "Please, Touch The Artwork" by Studio Waterzooi ("Studio Waterzooi ").

Studio Waterzooi respects your privacy rights. For details please see our Data Protection Declaration below.1. Scope of application

This Data Protection Declaration applies to all Services operated by Studio Waterzooi by this app and addresses all users of the Services ("Users" or "you"). If other offers of Studio Waterzooi have a differing data protection declaration, the differing data protection declaration published on that offer shall apply.2. Collection, processing and use of your data for the usage of the Services

Studio Waterzooi doesn't collect personal data. The only data that are collected are gameplay-statistics ("Analytics") and these are not associated with a specific user but are only used to track tendencies of a big group of uers.3. Communication between Users

Not applicable.4. Data Security

Studio Waterzooi would like to point out that data protection and data security cannot be guaranteed for data transmissions outside of our sphere of authority, such as your mobile network. You are aware that your mobile carrier, or unauthorized third parties may have access to the data stored on the servers or transmitted through Studio Waterzooi and used in the Services.5. Rights of Users

Upon request, Studio Waterzooi will promptly inform you about all data collected with reference to your person free of charge. This information will generally be provided in electronic form, usually via e-mail. Furthermore you can contact Studio Waterzooi to correct false data with reference to your person.

In such cases, please send Studio Waterzooi an e-mail with your request to: info@studiowaterzooi.com.6. Declaration of Consent

By using the Services, you consent to the abovementioned collection, processing and use of your data.7. Amendment of the Privacy Policy

Studio Waterzooi reserves the right to amend this Privacy Policy at any time, but Studio Waterzooi will always preserve the principles of data protection as stated above. Therefore, Studio Waterzooi recommends that users review the current Data Protection Declaration regularly. Studio Waterzooi will inform the users in advance before a use of personal data exceeding this declaration takes place.

Brussel, July 10th 2018